Пошук:

План виховної роботи на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ СШ №80 ЗА 2021-2022 Н.Р.

Усесвітній День Гідності 2021 – путівник (укр)

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки

Місія школи з виховної роботи:

формування і розвиток свідомої особис¬тості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної системи:
 1. Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 2. Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 3. Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 4. Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 5. Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 6. Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
Виховна робота реалізується за такими напрямками:
 1. Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.
 2. Виховання правової культури та профілактика правопорушень.
 3. Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.
 4. Національно-патріотичне виховання.
 5. Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.
 6. Культурологічне виховання.
 7. Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує:

 1. активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
 2. організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;
 3. розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
 4. згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;
 5. соціальну захищеність і підтримку учнів;
 6. співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;
 7. співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
 8. концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер.

Основними принципами організації виховного простору школи життєтворчості є:
 1. Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі;
 2. Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.
 3. Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.
 4. Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.
 5. Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;
 6. Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.